Terrodebaton 2018

terrordebaton Cykl pięciu seminariów naukowych „Terrodebaton” organizowany przez Fundacje Nauka i Kultura oraz Collegium Civitas ma na celu przybliżenie problematyki terroryzmu jako wyzwania współczesnych czasów i pokazania jego złożoności z perspektywy różnych nauk: ekonomii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, metaloznawstwa, literaturoznawstwa, urbanistyki, socjologii i psychologii. Przy czym podejmowane zagadnienia będą obejmowały historie terroryzmu w XX wieku oraz ewolucję zjawiska w XXI wieku.

Tematy debat zostały precyzyjnie dostosowane do potrzeb prewencyjnych takiego miasta jakim jest Kraków. Terroryzm stanowi szczególną formę przemocy psychologicznej oraz politycznej, jest zjawiskiem dynamicznym, ewoluuje w czasie, przestrzeni geograficznej, środowisku lokalnym, sferze emocjonalnej, psychicznej oraz religijnej. W ostatnich dekadach terrorystyczne zagrożenie związane z wykorzystaniem/uwolnieniem nowych metod i środków w walce samotnych wilków a nie jak wcześniej zorganizowanych grup terrorystycznych znacznie wzrosło. To powoduje zwielokrotnienie zagrożenia dla całych społeczności, które są nieprzygotowane do przetrwania w sytuacji nagłego i nieoczekiwanego ataku. Radykalizacja zjawiska terroryzmu wyrażająca się między innymi wykorzystywaniem przez terrorystów nowych technik i technologii, postępującym okrucieństwem w działaniach, nastawieniem na rozgłos medialny w tym wzrostem możliwości użycia rozmaitych środków bojowych jako narzędzia unicestwiającego dużą liczbę osób powoduje, iż zagrożone społeczności powinny być przygotowane i przeszkolone na wypadek takiego działania. Umiejętność szybkiej reakcji odpowiedniego zachowania oraz udzielenia fachowej i właściwej pomocy może decydować o ludzkim życiu i zdrowiu. Organizowanie społeczności wokół wielu problemów związanych z bezpieczeństwem wymaga systematycznej edukacji mieszkańców przygotowujących ich do powszechnej samoobrony. Prewencja a w niej zawarta edukacja i dialog oraz powszechna samoobrona stanowi część procesu budowania potencjału obronnego mieszkańców miasta, dzięki któremu będą lepiej przygotowani do skutecznego radzenia sobie z problemami potencjalnie występujących zagrożeń. Edukacja powszechnej samoobrony i jej stały rozwój znajdować powinna się w centrum uwagi instytucji społecznych: administracji publicznej i organizacji pozarządowych kierując się potrzebą uświadomienia mieszkańcom Krakowa jak podstawowym czynnikiem, decydującym często o życiu i zdrowiu potencjalnych ofiar jest wiedza i umiejętności przeżycia w sytuacji ataku terrorystycznego. Opracowane i przygotowane przez Fundację Nauka i Kultura oraz Collegium Civitas otwarte debaty dla mieszkańców Krakowa stanowią pilotażowy projekt dużej akcji edukacyjno prewencyjnej w zakresie współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa. Zagadnienia te z perspektywy takiego miasta jakim jest Kraków są tym ważniejsze, iż znajduje się tu serce polskiej kultury, wielka liczba obiektów zabytkowych, galerii handlowych oraz duża liczba zamieszkujących je osób co stanowić może czynniki decydujące o potencjalnych atakach Celowość zorganizowania tego typu spotkań pozwoli na rozpoczęcie rozmowy nad poczuciem bezpieczeństwa obywateli miasta Krakowa. Jak wiemy poczucie bezpieczeństwa dotyczy wielu aspektów życia społeczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa stanowi jedną z najważniejszych potrzeb i wartości człowieka. Samo dążenie do jej zaspokojenia jest jedynym z ważniejszych celów działalności ludzi. W czasie debat dokonana zostanie analiza sposobu postrzegania bezpieczeństwa.

Podczas czwartej debaty poświęconej Terroryzmowi i psychologii Paneliści rozmawiać będą na tematy:

Przebieg psychologicznych procesów radykalizacji i rekrutacji
Źródła przemocy i skłonności do użycia przemocy (jednostka i społeczeństwo)
Czynnik psychologiczny w działalności terrorystycznej - strach, panika, długofalowe skutki psychologiczne jako efekt zamachów
Destabilizacja społeczna i psychologiczna w atakowanych społeczeństwach
Strach jako przyczyna rezygnacji z wolności na rzecz bezpieczeństwa

Zapraszamy!